Rekrutacja

Oferta LO - 2018/2019 dla absolwentów gimnazjów

PROFIL MATEMATYCZNO-FIZYCZNY
PROFIL GEOGRAFICZNO-MATEMATYCZNY
PROFIL INFORMATYKA Z ROBOTYKĄ
PROFIL HUMANISTYCZNO-PRAWNICZY
PROFIL LINGWISTYCZNO-MEDIALNY
PROFIL MEDYCZNO-RATOWNICZY
PROFIL WOJSKOWO-MUNDUROWYY

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

PROFIL MATEMATYCZNO-FIZYCZNY

Współpraca z Akademią Górniczo – Hutniczą i Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie, Politechniką Rzeszowską, Uniwersytetem Rzeszowskim, Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego oraz Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, Młodzieżowym Obserwatorium Astronomicznym w Niepołomicach, PWSZ w Krośnie i Sanoku.

Zajęcia na profilu matematyczno – fizycznym rozwijają  zainteresowania w zakresie nauk ścisłych. Przygotowują do studiowania na kierunkach: matematyka, fizyka, informatyka, budownictwo, geodezja, architektura, ekonomia, astronomia, automatyka i robotyka, matematyka stosowana, fizyka stosowana i medyczna, mechatronika w uczelniach politechnicznych, ekonomicznych, uniwersytetach i akademiach.

Oferujemy uczniom:

·         wysoki poziom nauczania, który przekłada się na wysokie wyniki egzaminów maturalnych

·         naukę w atmosferze twórczej pracy, konsultacje indywidualne, mobilizację do samokształcenia

·         przygotowanie do olimpiad i konkursów

·         aktywne metody zajęć z wykorzystaniem sprzętu multimedialnego

·         zajęcia dodatkowe dla maturzystów przygotowujące do matury

·         wykłady i zajęcia warsztatowe na wyższych uczelniach (Akademia Górniczo - Hutnicza, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Rzeszowski, Politechnika Rzeszowska)

·         zajęcia rozwijające w ramach projektów edukacyjnych – rachunek różniczkowy i całkowy

·         warsztaty w laboratoriach Centrum Nauki Kopernik

·         zajęcia plenerowe z astronomii w Obserwatorium Astronomicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Młodzieżowym Obserwatorium Astronomicznym w Niepołomicach

·         zajęcia laboratoryjne w Pracowni Fizycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w ramach współpracy z Instytutem Fizyki UJ

Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym – matematyka, fizyka, chemia, informatyka, języki obce. Decyzję o wyborze przedmiotów (od 2 do 4) uczniowie podejmują indywidualnie w zależności od swoich zainteresowań.

 

PROFIL MATEMATYCZNO-GEOGRAFICZNY

Współpraca z Akademią Górniczo – Hutniczą i Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie, Politechniką Rzeszowską, Uniwersytetem Rzeszowskim, Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego oraz Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, PWSZ w Krośnie i Sanoku.

Klasa matematyczno-geograficzna przeznaczona jest dla uczniów zainteresowanych naukami matematycznymi i przyrodniczymi. Matematyka i geografia często pojawiają się jako przedmioty rekrutacyjne na kierunkach: matematyka, budownictwo, ekonomia, handel zagraniczny, geografia, geodezja i kartografia,  geologia, inżynieria środowiskowa, architektura krajobrazu, marketing i zarządzanie, ekologia, agroturystyka, turystyka i rekreacja, które znajdują się w ofercie uniwersytetów, uczelni ekonomicznych, politechnik, a także Akademii Górniczo-Hutniczej, Szkoły Głównej Handlowej i Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.

Oferujemy uczniom:

·         solidne przygotowanie do egzaminu maturalnego

·         zajęcia terenowe z wykorzystaniem map i sprzętu GPS

·         warsztaty matematyczne prowadzone przez wykładowców uczelni wyższych

·         zajęcia GIS (System Informacji Geograficznej) w Instytucie Geodezji i Gospodarki Przestrzennej UJ w Krakowie

·         projekty rozwijające zainteresowania matematyczne i geograficzne uczniów

·         udział w olimpiadzie z geografii i matematyki, a także w konkursach matematycznych oraz konkursach krajoznawczych i turystycznych

·         wycieczki krajoznawcze i rajdy

·         udział w wymianie międzynarodowej

·         zajęcia dodatkowe z podstaw tworzenia map oraz podstaw geodezji i kartografii

Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym – matematyka, geografia, fizyka, chemia, języki obce. Decyzję o wyborze przedmiotów (od 2 do 4) uczniowie podejmują indywidualnie w zależności od swoich zainteresowań

PROFIL MATEMATYCZNY Z ROBOTYKĄ

Współpraca z Akademią Górniczo - Hutniczą w Krakowie, Politechniką Wrocławską, Politechniką Rzeszowską, Uniwersytetem Rzeszowskim, Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Krośnie.

Współczesny świat to świat maszyn i komputerów. Funkcjonowanie w takim otoczeniu wymaga od nas logicznego myślenia, zainteresowania naukami ścisłymi, bo tylko wtedy możemy uczestniczyć w postępie i rozwoju cywilizacji. Matematyka, programowanie i wykorzystanie programów wspomagających nasze funkcjonowanie w świecie techniki to najbardziej poszukiwane dzisiaj umiejętności wśród osób poszukujących pracy. To również najbardziej atrakcyjne kierunki kształcenia na technicznych uczelniach wyższych.
Jeżeli posiadasz zdolności i predyspozycje matematyczne, interesujesz się programowaniem i konstruowaniem robotów, chcesz w przyszłości brać aktywny udział w tworzeniu nowoczesnych technologii to skorzystaj z naszej oferty.

Oferujemy uczniom:

·         wysoki poziom kształcenia matematycznego i informatycznego

·         dodatkowe zajęcia z programowania i konstruowania robotów

·         zdobywanie wiedzy konstruktorskiej poprzez konstruowanie robotów z użyciem serwomotorów, czujników, przekładni, kół i innych elementów

·         rozwijanie umiejętności technicznych z zakresu konstruowania, budowania, programowania

·         warsztaty tematyczne prowadzone przez wykładowców uczelni wyższych

·         udział w zajęciach rozwijających zainteresowania konstrukcjami różnego typu robotów

·         udział w zajęciach z programowania elementów elektroniki

Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym – matematyka, informatyka, fizyka, języki obce. Decyzję o wyborze przedmiotów (od 2 do 4) uczniowie podejmują indywidualnie w zależności od swoich zainteresowań.

 

PROFIL HUMANISTYCZNO-PRAWNICZY

Współpraca z Uniwersytetem Rzeszowskim, Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie, Wyższą Szkołą Prawa i Administracji oraz Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie – „Klasy patronackie”, Kancelarią Senatu RP i Fundacją im. prof. B. Geremka, Sądem Rejonowym  w Sanoku i Sądem Okręgowym  w Krośnie, PWSZ w Krośnie i Sanoku.

Klasa humanistyczno – prawnicza przeznaczona jest dla uczniów zainteresowanych naukami humanistycznymi i społecznymi. Przygotowuje do studiowania na kierunkach: historia, filologia polska, prawo, prawo i administracja, psychologia, pedagogika, socjologia, kulturoznawstwo, politologia, stosunki międzynarodowe, europeistyka, bezpieczeństwo wewnętrzne, które są w ofercie uczelni uniwersyteckich i akademickich

Oferujemy uczniom:

·         solidne przygotowanie do egzaminu maturalnego

·         wykłady i warsztaty na uczelniach wyższych

·         przygotowanie do olimpiad i konkursów

·         uczestnictwo w projektach „Sejm Dzieci i Młodzieży”, „Polska w XX wieku” i Kampanii Edukacyjnej „ Świadomy Swoich Praw”

·         uczestnictwo w wykładach, warsztatach i laboratoriach prowadzonych przez pracowników naukowych Wydziału Prawa i Administracji w ramach zajęć klas patronackich

·         dodatkowe zajęcia przygotowujące do udziału w olimpiadach i konkursach przedmiotowych

·         obserwacje i symulacje rozpraw sądowych

·         warsztaty recytatorskie, filmowe, dziennikarskie

·         zajęcia z wiedzy o kulturze realizowane w galeriach, muzeach

·         zajęcia dziennikarskie w Radiu Rzeszów

·         organizację prawyborów parlamentarnych i samorządowych

·         spotkania z wybitnymi postaciami ze świata polityki i kultury

·         lektorat z języka łacińskiego

·         współtworzenie portalu szkolnego, współpraca z lokalnymi mediami

Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym – język polski, historia, wiedza o społeczeństwie, języki obce. Decyzję o wyborze przedmiotów (od 2 do 4) uczniowie podejmują indywidualnie w zależności od swoich zainteresowań.

 

PROFIL LINGWISTYCZNO-EUROPEJSKI

Współpraca z Uniwersytetem Rzeszowskim, Uniwersytetem Jagielońskim oraz Goethe Institut  w Krakowie, Wyższą Szkołą Prawa i Administracji  oraz Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania  w Rzeszowie – „Klasy patronackie”, PWSZ w Krośnie i Sanoku, współpraca międzynarodowa Erasmus+ i Jugendwerk.

Jeśli chcesz połączyć solidne wykształcenie z rozwojem swoich pasji językowych i zyskać gwarancję solidnego przygotowania się do egzaminów maturalnych z języków obcych to profil lingwistyczno-europejski jest dla Ciebie.

Wybierając ten profil masz  szansę studiowania na takich kierunkach jak: filologia polska, angielska, germańska, romańska, rosyjska, sinologia, lingwistyka stosowana, stosunki międzynarodowe, europeistyka i na wielu innych kierunkach studiów na uczelniach uniwersyteckich i akademickich.

Oferujemy uczniom:

·         solidne przygotowanie do egzaminu maturalnego

·         przygotowanie do olimpiad i konkursów

·         realizację dwóch języków obcych (angielski  obowiązkowo oraz do wyboru niemiecki, rosyjski, francuski, hiszpański lub włoski) na poziomie rozszerzonym w zwiększonym wymiarze godzin

·         trzeci wybrany j. obcy jako dodatkowy przedmiot

·          naukę języka łacińskiego dla zainteresowanych

·         możliwość nauki języka chińskiego metodą e-learningową

·         współpracę ze szkołami w Austrii, Niemczech i na Węgrzech w ramach realizowanego obecnie projektu Erasmus+

·         współpracę międzynarodową w ramach Programu e-Twinning

·         konwersację w języku angielskim z native speaker'em

·         wykłady, warsztaty i laboratoria prowadzone przez pracowników naukowych WPiA oraz WSIiZ w ramach zajęć klas patronackich

·         wykłady i warsztaty na uczelniach z tematyki współpracy europejskiej

·         uczestnictwo w projektach „Sejm Dzieci i Młodzieży”, „Polska w XX wieku” i Kampanii Edukacyjnej „ Świadomy Swoich Praw”

·         współpracę z Goethe Institut w Krakowie – wyjazdy na zajęcia, udział w warsztatach i konkursach

·         realizację wspólnych działań z Polsko Niemiecką Współpracą Młodzieży (Jugendwerk) – wymiana młodzieży, udział w projektach, np. Dzień Polsko-Niemiecki, Dzień Wolności

Uczniowie wybierają przedmioty do rozszerzenia (od 2 do 4) spośród: języki obce, historia, wiedza o społeczeństwie, geografia.

 

PROFIL MEDYCZNY

Współpraca z Uniwersytetem Jagiellońskim, Wydziałem Medycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego i Wydziałem Medycznym Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, PWSZ w Krośnie i Sanoku

 

Klasa medyczna przeznaczona jest dla uczniów zainteresowanych naukami medycznymi, biologicznymi, chemicznymi, społecznymi.

Uczniowie są przygotowywani do studiowania m. in. na kierunkach: medycyna, stomatologia, farmacja , pielęgniarstwo, ochrona zdrowia, biologia, chemia, psychologia, fizjoterapia, ratownictwo medyczne, biotechnologia, biochemia, chemia stosowana, weterynaria, zootechnika, ochrona środowiska, wychowanie fizyczne i innych pokrewnych kierunkach na uczelniach medycznych, uniwersyteckich i politechnicznych.

Oferujemy uczniom:

·         solidne przygotowanie do egzaminu maturalnego

·         zajęcia w laboratoriach analitycznych na wydziałach biologicznych i chemicznych

·         warsztaty, wykłady i zajęcia praktyczne na uczelniach wyższych

·         projekty prozdrowotne i proekologiczne

·         własne projekty badawcze

·         lektorat z języka łacińskiego

·         warsztaty maturalne

·         przygotowanie do olimpiad i konkursów

·         wycieczki krajoznawcze- zajęcia z zielarstwa i zielnikowania

·         możliwość zdobycia certyfikatu na kursach pierwszej pomocy

·         zajęcia w Katedrze Zakładu Pielęgniarstwa PWSZ w Krośnie

 

Decyzję o wyborze przedmiotów realizowanych na poziomie rozszerzonym(od 2 do 4) uczniowie podejmują indywidualnie w zależności od swoich zainteresowań spośród: biologia, chemia, fizyka, matematyka, języki obce.

 

PROFIL WOJSKOWO-MUNDUROWY

Patronat Akademii Obrony Narodowej w Warszawie, opieka 21 Brygady Strzelców Podhalańskich i  Wojskowej Komendy Uzupełnień, współpraca z Batalionem Reprezentacyjnym Wojska Polskiego w Warszawie oraz Sądem Rejonowym w Sanoku, Strażą Graniczną i Państwową Strażą Pożarną w Sanoku oraz Policją.

Profil przeznaczony jest dla uczniów, którzy zainteresowani są pracą w wojsku, policji straży pożarnej i granicznej, ratownictwie medycznym, a także studiowaniem takich kierunków jak bezpieczeństwo wewnętrzne, bezpieczeństwo narodowe, ratownictwo medyczne, turystyka i rekreacja.

Przygotowywani są do studiowania  w szkołach oficerskich, pożarniczych, medycznych,  politechnikach, Akademiach Wychowania Fizycznego. Absolwenci są traktowani preferencyjnie przy naborze do  zawodowej służby  wojskowej, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Policji.

Oferujemy uczniom:

·         solidne przygotowanie do egzaminu maturalnego

·         przygotowanie do olimpiad, konkursów i zawodów

·         szkolenia z obronności i ratownictwa

·         zajęcia z taktyki wojskowej

·         naukę musztry paradnej i użytkowej oraz regulaminów

·         zajęcia z kryminalistyki i kryminologii

·         ćwiczenia z terenoznawstwa i łączności

·         odbywanie  zajęć w jednostkach wojskowych i ośrodkach szkolenia służb mundurowych

·         obozy szkoleniowo – kondycyjne

·         poznawanie etyki żołnierskiej i ceremoniału  w Wojsku Polskim

·         dodatkowe zajęcia sportowe: sztuki walki, strzelectwo sportowe, jazda konna, paintball, wyjazdy na basen, narty, siłownia.

Decyzję o wyborze przedmiotów realizowanych na poziomie rozszerzonym(od 2 do 4) uczniowie podejmują indywidualnie w zależności od swoich zainteresowań spośród: geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, matematyka, języki obce.

Programy finansowane z Unii Europejskiej
Inne Programy
Tłumacz
Wazne terminy


Listopad 2018
Nd Pn Wt Śr Cz Pt Sb
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Nie ma wydarzen w tym dniu
fotonowinki
Chińskie Znaki
Odwiedziło nas:.

3761464

Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Użytkowników Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Użytkowników: 3
Nieaktywowany Użytkownik: 0
Najnowszy Użytkownik: szkola_p

Wszelkie cenne uwagi dotyczace tresci oraz wygladu strony prosze kierowac na: wojtek.lorymanow@gmail.com
Wszystkie prawa zastrzezone © 2008