Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski jest reprezentantem wszystkich uczniów. Jest organizacją, która ściśle współpracuje z Dyrekcją i Gronem Pedagogicznym szkoły opracowując między innymi ważne dla życia szkoły i uczniów dokumenty.

Czym się zajmuje Samorząd Uczniowski?

Samorząd szkolny reprezentuje całą społeczność uczniowską

Samorząd odpowiedzialny jest za organizowanie imprez szkolnych

Samorząd współpracuje z Dyrektorem, Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców

Samorząd współpracuje również z Samorządami Klasowymi Uprawnienia samorządu szkolnego Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, rozdział 4 - Społeczne organy w systemie oświaty, art. 55.

W szkole i placówce działa samorząd uczniowski, zwany dalej "samorządem".

Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły lub placówki.

Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.

Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły lub placówki.

Samorząd może przedstawiać radzie szkoły lub placówki, radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły lub placówki, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

* prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,

* prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,

* prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,

* prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej,

* prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem,

* prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

Cele Samorządu Szkolnego

1. Reprezentowanie ogółu uczniów

2. Działanie na rzecz społeczności uczniowskiej i obrona jej praw

3. Organizowanie imprez szkolnych

4. Współdziałanie z władzami szkoły, mające na celu zapewnienie uczniom należytych warunków nauki

5. Przedstawianie nauczycielom i władzom szkoły opinii oraz potrzeb uczniowskich

6. Organizowanie wypoczynku i rozrywki (zawody sportowe, wycieczki, święta uczniowskie, zabawy uczniowskie, zabawy szkolne)

7. Troska o sprzęt i mienie społeczne, organizowanie uczniów do wykonywania niezbędnych prac na rzecz szkoły, klasy i środowiska

8. Rozstrzyganie sporów między uczniami, zapobieganie konfliktom między uczniamii nauczycielami, a w przypadku pojawienia się takiego konfliktu zgłaszanie go przez opiekuna Samorządu dyrektorowi szkoły lub Radzie Pedagogicznej.

9. Godne reprezentowanie szkoły na zewnątrz

10. Współpraca z organizacjami istniejącymi na terenie szkoły

11. Mediacja przez rozstrzyganiu konfliktów dotyczących społeczności szkoły

Zadania samorządu

Przewodniczący:
 - zna cele i zadania samorządu
 - mobilizuje uczniów do wysiłku i pracy
 - prowadzi zebrania
 - rozdziela zadania
 - współpracuje z Dyrektorem i Opiekunami Samorządu

Zastępca:
 - jest doradcą i współpracownikiem przewodniczącego
 - pełni role przewodniczącego w czasie jego nieobecności
 - stoi na czele ważnych komisji
 - pomaga przewodniczącemu

Skarbnik:
 - czuwa nad powierzonymi mu funduszami
 - przewiduje wykorzystywanie zasobów finansowych
 - współpracuje z przewodniczącym i opiekunami samorządu w sprawach finansowych
 - prowadzi rachunki

Sekretarz:
 - zawiadamia o zebraniach
 - gromadzi materiały i wnioski
 - opracowuje porządek zebrań
 - gromadzi wnioski do rozpatrzenia
 - zbiera pisemne wnioski uczniów

Skład samorządu Liceum Ogólnokształcącego w roku szkolnym 2012/2013

Przewodniczący: Aleksandra Królicka klasa IIB

Zastępca: Maciej Kuczma klasa IB

Skarbnik: Mateusz Szuba klasa IIC

Sekretarz: Fabian Pikuła klasa IA


Skład samorządu Gimnazjum w roku szkolnym 2012/2013

Przewodniczący: Aleksandra Wojtoń klasa IIIB

Zastępca: Olga Dracz klasa IIIC

Skarbnik: Marcin Kilar klasa IIB

Sekretarz: Patryk Mazurkiewicz klasa IIB

Programy finansowane z Unii Europejskiej
PNWM Jugendwerk
Deutsch Plus+
Tłumacz
Ranking Perspektywy
Odwiedziło nas:.

6189667

Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło



Nie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Użytkowników Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Użytkowników: 3
Nieaktywowany Użytkownik: 0
Najnowszy Użytkownik: szkola_p

Wszelkie cenne uwagi dotyczace tresci oraz wygladu strony prosze kierowac na: wojtek.lorymanow@gmail.com
Wszystkie prawa zastrzezone © 2008