Rada Rodziców

Zespół Szkół Publicznych w Rymanowie działa od dnia 1 lutego 2006 r. W jego skład wchodzą: Szkoła Podstawowa, Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące; wszystkie szkoły noszą imię Stanisława Wyspiańskiego. Zespołem Szkół Publicznych kieruje dyrektor, współdziała z nim Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski.

Rada Rodziców, której kadencja trwa jeden rok, reprezentuje ogół rodziców uczniów Zespołu, jest wybierana i działa zgodnie z opracowanym i przyjętym regulaminem.

Co roku rodzice poszczególnych klas wybierają na pierwszym spotkaniu we wrześniu lub październiku tzw. trójki klasowe. Następnie przewodniczący Rady Rodziców zwołuje zebranie wszystkich „trójek” i przeprowadzane są wybory członków Zarządu Rady Rodziców. Działaniami Zarządu i całej Rady Rodziców kieruje przewodniczący wybrany spośród jej członków.

Współpraca rodziców z dyrekcją i Radą Pedagogiczną w Zespole Szkół Publicznych w Rymanowie jest bardzo efektywna. Podejmowane są liczne przedsięwzięcia mające na celu integrację całej społeczności szkolnej, a więc nauczycieli, rodziców, uczniów, rymanowską społeczność oraz inne podmioty współpracujące z placówką. Wieloletnie wspólne działania przyniosły wymierne efekty w postaci dobrego wizerunku szkoły w środowisku (bardzo dobre wyniki egzaminów zewnętrznych, wskaźnik Edukacyjnej Wartości Dodanej, wysokie lokaty w konkursach na szczeblu wojewódzkim, krajowym, międzynarodowym), postrzeganiem jej jako miejsca przyjaznego dla uczniów, rodziców i nauczycieli, uznaniem władz prowadzących i nadzorujących placówkę.

Nawiązanie właściwych, partnerskich relacji pomiędzy szkołą i rodzicami nie jest łatwą kwestią. To trudny i skomplikowany proces trwający w czasie, wymagający od wszystkich stron zrozumienia i taktu, ale warto w niego inwestować dla osiągnięcia wytyczonych celów.

Przede wszystkim należy jasno określić strategię współpracy, wytyczyć bliższe i dalsze kierunki działania, a także mocno zaangażować się w ich wykonanie, tym bardziej, że relacje rodzic – nauczyciel nie należą do najmocniejszych stron polskiej szkoły, nie są zakorzenione w tradycji. Współpraca to jeden z najtrudniejszych wymiarów relacji międzyludzkich, to umiejętność rezygnacji z własnych celów, celów podrzędnych na rzecz nadrzędnego. W rymanowskiej szkole udało się ten cel osiągnąć.

Tryb i formy pracy Rady Rodziców

Radę Rodziców Zespołu Szkół Publicznych w Rymanowie tworzą w szerokim tego słowa znaczeniu rodzice około 700 uczniów uczęszczających do tutejszej:
 ♦ szkoły podstawowej,
 ♦ gimnazjum,
 ♦ liceum ogólnokształcącego.

W związku z faktem, że Rada Rodziców stara się brać na bieżąco aktywny udział w życiu szkoły, swoje obowiązki rozpoczyna już „przysłowiowego pierwszego września” poprzez uczestnictwo w oficjalnych uroczystościach z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego.

Na pierwszym zebraniu ogólnym dla rodziców, które odbywa się zazwyczaj w trzeciej dekadzie miesiąca września, a w którym uczestniczy każdorazowo Przewodniczący Rady Rodziców, ustalana jest data zebrania wszystkich „trójek klasowych”, czyli Rady Rodziców w jej pełnym składzie.

W trakcie zebrań w poszczególnych klasach rodzice mają obowiązek przeprowadzenia wyborów tychże „trójek”.

Wspomniane wyżej zebranie Rady Rodziców (organizowane przeważnie pod koniec m-ca października) ma zawsze charakter sprawozdawczo-wyborczy i służy w dużej mierze wypracowaniu wraz z Dyrekcją Szkoły wspólnych celów i priorytetów działań na dany rok szkolny. Z uwagi na liczną frekwencję rodziców biorących udział w zebraniu, odbywa się ono każdorazowo w auli szkoły, a jego obrady toczą się przy tzw. „kawie i ciastku”. Sprzyja to tym samym bardzo miłej i twórczej atmosferze. Gospodarzem i uczestnikiem zebrania jest zawsze Dyrekcja Szkoły, biorąc tym samym na siebie ciężar przygotowań organizacyjno-logistycznych.

Wszyscy uczestnicy zebrania wpisują się na listę obecności, a jego szczegółowy przebieg protokołuje sekretarz zarządu Rady Rodziców.

Kluczowymi elementami przedmiotowego zebrania są zawsze:
 ♦ sprawozdanie Przewodniczącego Rady Rodziców z działalności Rady w minionym roku szkolnym,
 ♦ sprawozdanie finansowe Skarbnika Rady Rodziców z dochodów i wydatków Rady wraz z opisem i szczegółami finansowania poszczególnych zadań i przedsięwzięć (sprawozdanie i pełna dokumentacja finansowa jest do wglądu dla wszystkich uczestników zebrania),
 ♦ dyskusja nad złożonymi sprawozdaniami,
 ♦ głosowanie jawne nad udzieleniem absolutorium dla Zarządu Rady Rodziców.

W dalszej części zebrania dokonuje się wyboru nowego Zarządu Rady Rodziców, bądź przeprowadza się tylko tzw. wybory uzupełniające.

Nowo wybrany Zarząd ustala wysokość dobrowolnych składek na rzecz Rady Rodziców w danym roku szkolnym, a ich kwota od kilku już lat utrzymywana jest na poziomie od 50 do 60 zł; przy tzw. „ściągalności” sięgającej 70% możliwych z tego tytułu wpływów.

Ostatnia część zebrania poświęcona jest dyskusji i wolnym wnioskom, a jej celem jest stworzenie planu działań i przedsięwzięć Rady Rodziców na rzecz środowiska szkoły pozostającego w pełnej korelacji z planami dyrekcji i całego grona pedagogicznego, czyli zaplanowanie wspólnej strategii rozwoju szkoły.

Istotnym zadaniem wszystkich „trójek klasowych” jest rzetelne przekazanie wszystkim rodzicom krótkiej informacji w tym zakresie w trakcie najbliższych zebrań na forum poszczególnych klas.

Po przeprowadzeniu wyborów i ukonstytuowaniu się Samorządów Uczniowskich w poszczególnych szkołach, zazwyczaj w pierwszej dekadzie listopada odbywa się kolejne, bardzo ważne zebranie.

Tym razem jego uczestnikami są:
- Dyrektor Szkoły (jako gospodarz zebrania),
- Zarząd Rady Rodziców,
- Samorządy Uczniowskie i ich opiekunowie z ramienia grona pedagogicznego,
- w razie potrzeby inne osoby, zapraszane np. z racji realizowanych projektów edukacyjnych itp.

To właśnie na tym forum powstają precyzyjne i szczegółowe plany konkretnych przedsięwzięć wraz z określeniem terminów i sposobów ich realizacji oraz podziałem zadań stosownie do posiadanych możliwości i kompetencji. Są to m.in.:
 ♦ imprezy charytatywne,
 ♦ olimpiady sportowe,
 ♦ wymiana i współpraca międzynarodowa,
 ♦ akcje edukacyjne dla rodziców i młodzieży,
 ♦ rodzinne pikniki.

Ilość zebrań w tym gronie na przestrzeni całego roku szkolnego warunkowana jest określoną sytuacją bądź innymi szczególnymi potrzebami. Zebrania zwoływane są na wniosek każdej ze stron.

Na przestrzeni całego roku szkolnego przedstawiciele Rady Rodziców zawsze biorą udział na zaproszenie Dyrekcji Szkoły we wszystkich najważniejszych imprezach i uroczystościach, które odbywają się w szkole lub w innych miejscach. Są to np.:
 ♦ pasowanie uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej,
 ♦ bal studniówkowy,
 ♦ Święto Edukacji Narodowej,
 ♦ Święto Niepodległości,
 ♦ zakończenie roku szkolnego połączone z wręczaniem nagród.

Współpraca pomiędzy Radą Rodziców, Dyrekcją szkoły i gronem pedagogicznym powinna opierać się na wzajemnym partnerstwie, pełnym zaufaniu i szacunku. Wszelkie przedsięwzięcia muszą być wspólnie podejmowane, uzgadniane, w przypadku różnicy stanowisk – na zasadzie kompromisu.

Działania Rady Rodziców powinny konstruktywnie wspierać pracę szkoły i pomagać w realizacji jej statutowych zadań.

Współpraca z rodzicami. Rodzice partnerami w organizacji uroczystości i szkolnych i środowiskowych.

W kalendarz każdego roku szkolnego wpisane są cykliczne święta, uroczystości i prezentacje szkolne. Ze względu na specyfikę naszej szkoły organizowane są one na różnych poziomach wiekowych.

Uroczystość rozpoczęcia nowego roku szkolnego jest zawsze bardzo podniosła. Rozpoczyna się Mszą Św. w rymanowskim kościele a następnie powitaniem uczniów na szkolnej auli. Biorą w niej udział przedstawiciele władz gminnych, Rady Rodziców, którzy kierują do uczniów życzenia owocnej pracy, deklarując jednocześnie współpracę i wsparcie dla całej społeczności szkolnej w kolejnym roku dydaktycznych i wychowawczych działań.

Podobnie, zapewne jak i w innych szkołach na początku każdego roku szkolnego, szczególną opieką otacza się uczniów klas pierwszych, którzy potrzebują czasu, aby zaaklimatyzować się w nowej rzeczywistości. Dlatego też w każdym roku staramy się organizować uroczystości symbolicznego przyjęcia uczniów do społeczności szkolnej. Uczniowie szkoły podstawowej na wzór średniowiecznych zwyczajów rycerskich są pasowani na ucznia. Podniosła uroczystość odbywa się w obecności rodziców, nauczycieli, dyrekcji i zaproszonych władz gminnych. Nieocenionym wsparciem w jej organizacji są rodzice, którzy pomagają nie tylko w przygotowaniach, ale zawsze dbają o to, aby drobnymi upominkami i słodyczami zmotywować dzieci do pracy. Dla młodzieży gimnazjalnej i licealnej organizowane są „Otrzęsiny”, podczas których uczniowie biorą udział w różnych zabawach i konkursach oraz składają przyrzeczenie. Wszystko odbywa się w atmosferze radości, zabawy i przyjaźni.

Nie pomijamy w szkole również Dnia Edukacji Narodowej. Należy przyznać, że w każdym roku organizacja tego dnia jest inna, zależy ona od pomysłowości Samorządu Uczniowskiego. Są to koncerty w wykonaniu uczniów, scenki kabaretowe, koncert poezji dedykowany nauczycielom lub tylko same życzenia. Wspólną decyzją rodziców i nauczycieli jest zachęcanie uczniów, aby z okazji tego i innych świąt nie przynosili nauczycielom kwiatów. Natomiast szczególnie mile widziane są życzenia napisane na bardziej lub mniej ozdobnych kartkach, najczęściej zaprojektowane i wykonane przez uczniów, które przetrwają wiele lat w „skarbnicach” nauczycielskich wspomnień. Rodzice w tym dniu również kierują do nauczycieli wiele podziękowań i życzeń. W bieżącym roku szkolnym z okazji tego święta zakupili oni do szkoły kamerę, która będzie służyć rejestracji różnych wydarzeń szkolnych.

Staramy się również wprowadzać uczniów w atmosferę zamyślenia i refleksji listopadowych dni, uświadamiać jak ważna jest pamięć o tych, którzy już odeszli do wieczności. Każda klasa w ciągu roku opiekuje się jedną z mogił, które objęte są patronatem uczniowskim. W pierwszych dniach listopada uczniowie pod opieką nauczycieli udają się na cmentarz, zapalają znicze i zostawiają wiązanki opatrzone napisem „Pamiętamy – uczniowie ZSP w Rymanowie”. Rodzice wspierają uczniów, zwłaszcza młodszych, w wykonaniu wiązanek i zakupie zniczy. Ale przybliżamy też tradycje innych krajów, m. in. Halloween. O dynie i inne akcesoria potrzebne do prezentacji zawsze potrafią zadbać rodzice.

Bardzo dużą wagę przywiązuje się w szkole do rozbudzania u uczniów uczuć patriotycznych i uroczyste świętowanie ważnych rocznic państwowych, szczególnie Rocznicy Konstytucji 3 Maja i Święta Niepodległości. Klasy młodsze organizują okolicznościowe apele, przy organizacji których istotną rolę odgrywają rodzice. Pomagają przygotować ubiory i potrzebne akcesoria do występu uczniów, wspierają nauczycieli w opanowaniu tekstów przez uczniów. Klasy gimnazjalne i licealne przygotowują przy dużej pomocy rodziców okolicznościowe apele lub wieczornice. Szczególnie uroczyście w każdym roku obchodzimy rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Tradycyjnie od kilku lat szkoła przygotowuje oprawę gminnych obchodów tego święta, w których uczestniczą zawsze władze gminy, zaproszeni parlamentarzyści, przedstawiciele instytucji, zakładów pracy i mieszkańcy gminy. Przygotowywane są koncerty lub spektakle teatralne, które uczniowie prezentują w kinie „Sokół” dla gminnej społeczności. Harcerze wystawiają warty przy Pomniku Ofiar Systemów Totalitarnych, zaś szczególną rolę odgrywają uczniowie LO realizujący innowacyjny autorski program z edukacji wojskowej. W ich wykonaniu pod pomnikiem odbywa się uroczysta zmiana wart i musztra paradna. W tym dniu również uczniowie składają uroczyste przyrzeczenie w obecności przedstawiciela 21 Brygady Strzelców Podhalańskich. Rodzice dbają o stosowny ubiór, dokonują zakupu mundurów dla uczniów klas wojskowych i harcerzy, pomagają w organizacji uroczystości.

W ciągu roku organizowane są również ogólnoszkolne imprezy takie jak Andrzejki, klasowe wigilie, bal choinkowo – karnawałowy, walentynki. Sprawiają one dużą radość uczniom i są przez nich bardzo oczekiwane bez względu na wiek. W ich organizacji również nieocenionej pomocy udzielają rodzice, którzy przygotowują kostiumy, rekwizyty i poczęstunek. Równie ważna jest pomoc rodziców przy organizacji półmetków i studniówek szkolnych. Właściwie całą organizację i opiekę podczas tych imprez biorą oni na swoje barki. Całość jest świetnie przygotowana, rodzice odpowiadają za bezpieczeństwo uczniów podczas imprezy i bezpieczny powrót do domu.

Innym przykładem współpracy szkoły z rodzicami jest organizacja koncertów piosenek i kolęd, spektakli, programów artystycznych dla środowiska z okazji Dnia Babci i Dziadka oraz Dnia Rodziców. Dużym zainteresowaniem cieszą się również Spotkania Pokoleń organizowane w parku w Rymanowie Zdroju, podczas których uczniowie prezentują swoje talenty artystyczne, a na przygotowanym kiermaszu sprzedają przygotowane przez rodziców domowe ciasto i inne smakołyki. Dochód przeznaczany jest zawsze na cel charytatywny. Organizowane są one dla całego środowiska lokalnego.

Niezwykle wzruszające są przedsięwzięcia podejmowane we współpracy z podopiecznymi Ośrodka dla Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Rymanowie. W styczniu organizowana jest zawsze integracyjna noworoczna zabawia choinkowa, która wszystkim dostarcza wiele radości. Uczniowie brali również udział w obchodach Dnia Godności Osób Niepełnosprawnych w zdrojowym parku.

Bardzo ważnym działaniem, w które włączyli się rodzice, była realizacja projektu Zaduszki Rymanowskie. Uczniowie zbierali m. in. informacje dotyczące historii cmentarza, architektury nagrobków, umieszczonych na nich sentencji i zasłużonych Rymanowian spoczywających na naszej nekropolii. W listopadzie miała miejsce prezentacja efektów pracy uczniów, na której gościliśmy znaczną grupę rodziców. W odpowiedzi na oczekiwania ze strony mieszkańców prezentacja zostanie powtórzona dla szerokiej społeczności rymanowskiej.

Przykładem współpracy rodziców ze szkołą, która przybrała największy rozmach i wymagała zaangażowania licznej grupy, było oddanie nowego budynku szkoły. W roku poprzedzającym uroczystość rodzice na spotkaniach wspólnie z dyrekcją i gronem pedagogicznym dokładnie zaplanowali przebieg uroczystości, a następnie przystąpili do realizacji zaplanowanych działań. Zebrano fundusze i zlecono wykonanie sztandarów dla Szkoły Podstawowej i Gimnazjum, które zostały poświęcone i przekazane szkołom podczas uroczystości. Zlecono wykonanie projektu pamiątkowej tablicy i pamiątkowego medalu a następnie ich wykonanie. Wybito również Medal Wyspiańskiego, który jest wręczany uczniom, nauczycielom lub osobom spoza szkoły „Za ślad pozostawiony w ZSP w Rymanowie”. Ogłoszono konkurs na hymn szkolny, w którym również brali udział rodzice. Muzykę do hymnu skomponował szkolny nauczyciel muzyki i ten utwór wraz z innymi w wykonaniu uczniów został nagrany i przy pomocy rodziców wydany na pierwszej szkolnej płycie. Pomoc rodziców była również nieoceniona przy wydaniu książki zawierającej zarys historii rymanowskiego liceum autorstwa Janusza Koniecznego, byłego nauczyciela i dyrektora rymanowskiej szkoły.

Decyzją Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców zdecydowano o ustanowieniu nagrody „Mecenas Rymanowskiej Alma Mater”, która wręczana jest osobom wspierającym szkołę w podejmowanych przez nią działaniach. Zlecono zaprojektowanie i wykonanie stosownego dyplomu ze szkła w eleganckim drewnianym etui. Pierwsze wyróżnienia podczas uroczystości oddania szkoły zostały wręczone Burmistrzowi i Zastępcy Burmistrza, otrzymał je również gen. Brygady sprawującej opiekę merytoryczną nad klasami z edukacją wojskową.

Trudno wyobrazić sobie też organizację wymiany międzynarodowej bez pomocy rodziców, którzy goszczą u siebie uczniów z zaprzyjaźnionych szkół, opiekują się nimi podczas pobytu, organizują czas wolny, pamiętają o upominkach i kanapkach na drogę powrotną.

Wspólne działania szkoły i rodziców dotyczące poszerzania oferty edukacyjneji wzmacniające motywację do nauki

Rodzice, mając świadomość tego, że w procesie dydaktycznym jednym z najważniejszych czynników gwarantujących sukces jest zmotywowanie uczniów do nauki, wspólnie z dyrekcją i nauczycielami co roku podejmują w tym względzie różnorodne działania. Starają się, aby każde osiągnięcie dziecka zostało zauważone i odpowiednio nagrodzone. Ponadto bardzo dużą wagę przywiązują do bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych, aby uczniowie mogli nie tylko rozwijać swoje talenty, ale też je odkrywać.

W roku szkolnym 2004/2005, Rada Rodziców podjęła decyzję o uhonorowaniu statuetką najlepszego ucznia na koniec każdego etapu edukacyjnego. Ma ona kształt otwartej książki. Lewą stronę zdobi duży napis Primus Inter Pares, zaś pod nim widnieją wygrawerowane symbole ptasiego pióra i kałamarza. Strona prawa zawiera wpis następującej treści:

Dla (imię i nazwisko ucznia) najlepszego absolwenta Szkoły Podstawowej (Gimnazjum, Liceum Ogólnokształcącego) im. Stanisława Wyspiańskiego w Rymanowie w roku szkolnym (.........) Dyrekcja Szkoły i Rada Rodziców. Na dole: Rymanów, czerwiec (........). Do statuetki dołączona jest nagroda rzeczowa: odtwarzacz Mp3, odtwarzacz Mp4, wysokiej klasy Pendrive itp.

Najlepszy uczeń typowany jest przez wychowawcę i nauczycieli, a pod uwagę brane są oceny roczne z wszystkich przedmiotów, wynik egzaminu zewnętrznego oraz zaangażowanie w pracę na rzecz szkoły i środowiska.

Statuetkę i nagrodę zawsze wręcza przewodniczący Rady Rodziców wspólnie z dyrektorem szkoły. Odbywa się to w bardzo podniosłej atmosferze na forum całej społeczności szkolnej. Jest to wyjątkowa chwila dla wyróżnionej osoby, nauczycieli, rodziców. Nazwisko obdarowanego na zawsze pozostaje zapisane w szkolnych annałach, utrwala się w pamięci kolegów, zaś w stronę młodszych zostaje wysłany sygnał, że warto być ambitnym, dobrze się uczyć, systematycznie pracować, wytrwale dążyć do celu.

Nie każdy uczeń ma możliwość wykazać się na naukowej niwie, a przyczyny bywają różne i złożone. Szkoła to nie tylko miejsce zdobywania wiedzy. Uczniowie mogą zaakcentować swoją obecność, odrębność, tożsamość w innych dziedzinach, np. muzycznych, plastycznych, wokalnych, sportowych, recytatorskich, tanecznych, technicznych, na polu charytatywnym, samopomocy koleżeńskiej. Należy im to umożliwić i wspierać ich.

Dyrekcja i rodzice postanowili w godnie nagradzać tych, którzy realizują się w kreatywny i niebanalny sposób, a przy tym przynoszą chlubę szkole. To właśnie oni organizują życie kulturalne w placówce, przygotowują różne uroczystości, pokazy, występy, koncerty, prowadzą szkolny sklepik, kiermasze, akcje promujące szkołę itp.

Decyzją Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców absolwentom Liceum Ogólnokształcącego szczególnie wyróżniającym się w w/w dziedzinach przyznawany jest Medal Wyspiańskiego odlany z brązu. Na awersie widnieje podobizna patrona szkoły oraz jego imię i nazwisko. Na rewersie wytłoczony jest napis: Za ślad pozostawiony w historii Zespołu Szkół Publicznych w Rymanowie. Do medalu dołączone jest skórzane etui w kolorze czarnym.

Szkoła i rodzice dużą wagę przywiązują do udziału uczniów w różnych konkursach, olimpiadach i zawodach. Rada Rodziców współfinansuje ich organizację i znaczne kwoty przeznacza na nagrody dla uczestników.

Z roku na rok coraz większą popularnością cieszą się organizowane w Zespole Szkół Publicznych w Rymanowie międzyszkolne zmagania w Matematycznej Olimpiadzie Delta. Nauczyciele przygotowują profesjonalne testy i zadania o zróżnicowanym stopniu trudności. Oceny dokonuje komisja, w skład której wchodzą matematycy z kilku szkół.

Znajomość języków obcych jest w dzisiejszych czasach kwestią priorytetową, więc nauczyciele i rodzice czynią wszystko, by zmotywować dzieci i młodzież do ich nauki, tym bardziej, że w Zespole Szkół Publicznych w Rymanowie młodzi ludzie mają możliwość uczenia się języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego i rosyjskiego. Ponadto w ramach zajęć pozalekcyjnych – języka łacińskiego. W roku szkolnym 2011/2012 prowadzone były dla zainteresowanych pilotażowe zajęcia z języka chińskiego.

Na scenie szkolnej auli im. Marka Góry co roku odbywa się gminny konkurs pod nazwą Poliglota. Jego celem jest wyłowienie talentów językowych, wokalnych i recytatorskich. Uczniowie w wybranym przez siebie języku deklamują wiersze i śpiewają piosenki. Profesjonalne jury wyłania laureatów w każdej z tych dyscyplin.

W okresie poprzedzającym święta Bożego Narodzenia ma miejsce kolejne gminne wydarzenie – Konkurs Kolęd i Pastorałek wykonywanych w wersji obcojęzycznej. Przy tej okazji uczniowie nie tylko popisują się umiejętnościami językowymi oraz wokalnymi, ale też prezentują tradycje bożonarodzeniowe, rozbudzając wrodzoną ciekawość rówieśników kulturami innych narodów, zachęcając pośrednio do ich poznawania.

Każdy konkurs wieńczy uroczystość wręczenia nagród, okolicznościowych dyplomów i drobnych upominków współfinansowanych przez Radę Rodziców. Zawsze dla wszystkich uczestników i ich opiekunów przygotowany jest poczęstunek.

Młodzież gimnazjalna i licealna ma co roku możliwość wyjazdu w ramach wymiany między szkołami do różnych krajów europejskich. Uczniowie gościli w Austrii, Niemczech, Czechach, we Włoszech i na Ukrainie. Rówieśnicy z tych krajów rewizytują naszą szkołę i są przyjmowani w domach uczniów. Szkoła i rodzice bardzo starają się, by wywieźli z Rymanowa jak najlepsze wspomnienia i wrażenia.

Przyjaźnie i sympatie zawiązane podczas takich kontaktów owocują korespondencją w obcym języku, łamią językowe bariery i sprawiają, że rymanowscy uczniowie wyzbywają się małomiasteczkowych kompleksów.

Żadne ważne szkolne wydarzenie nie odbywa się bez udziału rodziców. Dotyczy to nie tylko uroczystości rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego. Wyjątkowe emocje budzi uroczystość Pasowania na Ucznia organizowana na przełomie września i października. Pierwszoklasiści mają okazję przekonać się, że społeczność szkolna to nie tylko uczniowie i nauczyciele, ale najważniejsze dla nich osoby – rodzice.

Rada Rodziców, aby podkreślić rangę tego wydarzenia, co roku wręcza każdej klasie prezent w postaci pomocy dydaktycznych, a więc już najmłodsi otrzymują impuls, że zdobywanie wiedzy to bardzo ważny proces.

Uczniowie pierwszych, drugich i trzecich klas szkoły podstawowej mogą sprawdzić się na arenie sportowej. Nauczyciele, rodzice i niepedagogiczni pracownicy Zespołu przygotowują dla nich Wiosenną Olimpiadę, która odbywa się na wzór Igrzysk Olimpijskich: przemarsz przez ulice na stadion, zapalenie znicza, fanfary, podium dla zwycięzców. Zapraszani są przedstawiciele organu prowadzącego oraz media. Drużyny – klasy pod okiem trenerów – wychowawców rywalizują w kilku dyscyplinach, a najwyżej ceniona jest umiejętność współpracy w grupie. Szkoła dużą wagę przywiązuje do budzenia ducha rywalizacji, ale najważniejszy jest wynik zespołu, nie jednostki. Rodzice wspierają nauczycieli w tego typu przedsięwzięciach, zaś nagrodą jest medal „olimpijski”.

Rymanów jest małym miasteczkiem, więc szkoła i rodzice starają się, aby uczniowie wyjeżdżali do teatru, na koncerty, do kina. Kilka razy w ciągu roku szkolnego takie przedsięwzięcia są realizowane. Biorą w nich udział dzieci na poziomie każdego etapu edukacyjnego. Ponieważ nie wszystkich rodziców stać na poniesienie kosztów z tym związanych, Rada Rodziców wspomaga finansowo wyjazdy, dopłacając do autokaru czy pokrywając koszty biletów wstępu.

Często zapraszani są do szkoły na spotkania z dziećmi i młodzieżą artyści, sportowcy czy ludzie nauki. Uczniowie, dzięki takim kontaktom, zyskują większą motywację do nauki, by spełniać swe marzenia i realizować wytyczone cele.

Na pewno nie w każdej szkole młodzi ludzie mają możliwość wysłuchania wykładu historycznego prof. Feliksa Kiryka, prelekcji na temat pięknej polszczyzny prof. Kazimierza Ożoga, referatu o dyplomacji prof. Romana Kuźniara, wspomnień o papieżu Janie Pawle II dr Wandy Półtawskiej, wykładu z fizyki jądrowej dr Marcina Zycha; porozmawiać z reżyserem Krzysztofem Zanussim, wysłuchać koncertu Grupy MoCarta, czytać wiersze Czesława Miłosza z Arturem Andrusem w ramach projektu Miłosz odNowa, „bawić się” w kabaret z Robertem Górskim z Kabaretu Moralnego Niepokoju, wziąć udział w treningu z Łukaszem Jurkowskim – byłym zawodnikiem taekwondo i mieszanych sztuk walki MMA, obecnie komentatorem sportowym walk MMA, czy Pawłem Nastulą i Pawłem Zygmuntem – mistrzami olimpijskimi. Co roku odbywają się również spotkania z podróżnikami. Uczniowie „zwiedzili” w ten sposób Chiny, Koreę, Indie, Japonię, Amerykę Południową, Afrykę.

Liczna grupa uczniów uczestniczy w projektach edukacyjnych pomagających im poszerzać wiedzę, doskonalić umiejętności, szlifować talenty.

Szkoła i rodzice podejmują określone działania, by uczniowie odczuwali świadomą potrzebę doskonalenia się, wytyczają im cele, mobilizują do działania, kierują procesem poznawczym. Pokazując im odpowiednie wzorce, wizualizują abstrakcyjne cele w żywy, realny obraz.

Wspieranie szkoły w realizacji zadań wychowawczych

Jednym z ważniejszych priorytetów współczesnej szkoły jest realizacja zadań wychowawczych. To przede wszystkim rodzice pełnią główną rolę w wychowywaniu swoich dzieci, przekazują im pozytywne wzorce, uczą przestrzegania norm i zasad. Zadaniem szkoły jest wspieranie ich w tych działaniach i fachowa pomoc w przezwyciężaniu trudności i problemów, których współczesny świat dostarcza coraz więcej.

W tym obszarze współpraca naszej szkoły z Radą Rodziców zaowocowała wieloma wspólnymi przedsięwzięciami, akcjami i różnorodnymi działaniami przynoszącymi nieocenione korzyści, przede wszystkim dla uczniów, ale i dla nauczycieli oraz rodziców.

Wychodząc naprzeciw zagrożeniom, jakie niesie wszechobecny Internet, Rada Rodziców zainicjowała dwa spotkania skierowane zarówno do uczniów jak i rodziców. Pierwsze – prowadzone przez kompetentnego specjalistę w dziedzinie bezpiecznego korzystania z Internetu pod hasłem „Tożsamość w Internecie”, miało na celu uświadomić zagrożenia istniejące podczas korzystania z portali społecznościowych, wykorzystywania danych osobowych i zamieszczanych zdjęć w celach przestępczych prowadzących do łamania prawa. Drugie spotkanie dotyczyło „cyberprzemocy” – problemu dotykającego nasze dzieci coraz częściej. Prowadząca – funkcjonariuszka policji – przedstawiła od strony prawnej konsekwencje tego przestępstwa, uświadomiła jego skutki, zarówno w kwestii łamania przepisów prawa, jak i poważnych następstw w sferze emocjonalno-psychicznej.

Wspólnie z Radą Rodziców organizowane były również spotkania w zakresie profilaktyki uzależnień od alkoholu, nikotyny i narkotyków. Osoby kompetentne w tym temacie przedstawiały zagrożenia zdrowotne i emocjonalno – społeczne, jakie niosą nałogi, które nie są obce niektórym naszym uczniom.

Żyjemy w czasach zobojętnienia i braku wrażliwości na potrzeby innych. Staramy się uwrażliwić nasze dzieci na to, iż należy angażować się w akcje pomocowe, charytatywne służące potrzebującym, skrzywdzonym przez los, poważnie chorym i cierpiącym. Nauczyciele wraz z uczniami, z dużą pomocą rodziców, inicjują wiele akcji. Do najbardziej spektakularnych należą:Udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Uczniowie, nauczyciele i rodzice czynnie uczestniczą w corocznych kwestach na ten szczytny cel, zbierając pokaźne sumy pieniędzy.Aktywne angażowanie się w akcję charytatywną „Pola nadziei” na rzecz Hospicjum w Krośnie.

Jesteśmy szkołą, która od początku istnienia tego przedsięwzięcia niezwykle aktywnie się w nią angażuje. Uczniowie, już od najmłodszych klas, wykonują żonkile – symbole pomocy hospicyjnej, które w Niedzielę Palmową sprzedają w różnych miejscach naszego miasta, zbierając datki na funkcjonowanie hospicjum. Wielu rodziców pomaga dzieciom wykonywać żonkile i wspiera je podczas kwesty, angażuje się w jej organizację i przebieg. Ma to niezwykle ważny aspekt wychowawczy, zarówno dla uczniów, którzy uczą się wrażliwości i współczucia w stosunku do ciężko chorych ludzi, w tym ich rówieśników, jak i dla rodziców wspierających swoje dzieci w tym pięknym dziele.Organizowanie corocznie przed Świętami Bożego Narodzenia i Wielkanocy akcji „Pomocna dłoń”. Została ona zainicjowana przez Samorząd Uczniowski i Radę Rodziców. Poprzez zbieranie różnego rodzaju darów: produktów spożywczych, ubrań, zabawek, jak również pieniędzy, przygotowywane są paczki dla najbardziej potrzebujących rodzin z terenu naszej miejscowości, które w istotny sposób pomagają najuboższym i czynią święta radośniejsze i piękniejsze.Angażowanie się w akcje pomocy dzieciom uczącym się w naszej szkole dotkniętym ciężkimi chorobami lub wypadkami losowymi. Są to okazjonalne, spontaniczne działania, w które niezwykle aktywnie angażują się uczniowie, nauczyciele i rodzice. Wspólnie kształtujemy wrażliwość na potrzeby innych, tak ważną w dzisiejszych czasach zobojętnienia i zatrzymywania się na własnych problemach i potrzebach.

Wszystkie opisane akcje wspiera Rada Rodziców. Z jej inicjatywy nawiązano w bieżącym roku szkolnym aktywną współpracę z Samorządami Uczniowskimi szkół wchodzących w skład naszego Zespołu. Zorganizowano spotkanie Zarządu Rady Rodziców z przewodniczącymi Samorządów, na którym ustalono plan pracy na rok szkolny. Jednym z ważnych przedsięwzięć było rozpropagowanie idei wolontariatu wśród uczniów, mających zająć się pracą w krośnieńskim Hospicjum. Spotkało się to z dużym zainteresowaniem ze strony młodzieży i będzie dla nich doskonałą lekcją wychowawczą.

Praca wychowawcza w szkole to też kształtowanie wśród uczniów poczucia estetyki i porządku oraz respektowanie przyjętych zasad regulaminowych. Dotyczy to między innymi stroju szkolnego i zmiennego obuwia. Ten pozornie błahy problem wymaga również zaangażowania się wszystkich stron. Młodzież niechętnie przestrzega ustalonych zasad dotyczących uczniowskiego stroju. W okresie, gdy wprowadzono, niestety na krótko, obowiązek mundurków szkolnych, mieliśmy duże wsparcie ze strony rodziców. To oni decydowali o wyglądzie mundurków, wyborze firmy dostarczającej je, przekonywali swe dzieci o słuszności tej odgórnej decyzji. Z wielką satysfakcją obserwowaliśmy nasze dzieci w schludnym, estetycznym, jednolitym stroju, łatwiej było nam egzekwować regulamin, wiedząc, że wspierają nas w tym rodzice w sposób zgodny i konsekwentny. Żałujemy, że trwało to tak krótko, a uważamy, że niosło duże wartości wychowawcze. Pewne problemy mieliśmy również w egzekwowaniu zarządzenia dotyczącego zmiennego obuwia. Ustaliliśmy, wspólnie z Radą Rodziców, że ma to być obuwie tekstylne o jasnych spodach. Nie wszyscy uczniowie respektowali ten obowiązek, zdarzało się też, że niektórzy rodzice podważali jego zasadność. Wówczas również przedstawiciele Rady Rodziców wsparli nas, przekonywali, zarówno uczniów, jak i oponentów w osobach niewielkiej grupy rodziców do konieczności przestrzegania tego zarządzenia. Mieli odwagę wystąpić publicznie podczas ogólnego zebrania i przedstawić przekonywujące argumenty wspierające nasze wysiłki w tym zakresie. Przyniosło to pozytywne skutki. Nie borykamy się już z tym problemem. Łatwiej jest zachować porządek i estetyczny wygląd szkolnych pomieszczeń.

Jak w każdej szkole nie brakuje nam różnych problemów wychowawczych. Ze względu na specyfikę placówki (Zespół złożony z czterech etapów edukacyjnych) mamy szeroki przekrój wiekowy naszych uczniów, od klasy zerowej po maturalną, w związku z tym i problemy wychowawcze pojawiają się niejednokrotnie. Dotyczą głównie przemocy fizycznej i psychicznej, łamania regulaminu szkolnego, agresji, nadpobudliwości emocjonalnej, nieusprawiedliwionych godzin lekcyjnych itp. W ich rozwiązywaniu bardzo często korzystamy z pomocy rodziców. To dla nas wielkie wsparcie, jeśli przedstawiciele Rady Rodziców występują w roli mediatorów w rozwiązywaniu konfliktów. Naszym zadaniem jest przeciwdziałać negatywnym zachowaniom, wykorzystujemy wszelkie środki wychowawcze, jakimi dysponujemy. Prowadzimy rozmowy w obecności wychowawców, pedagoga szkolnego, dyrekcji, rodziców, realizujemy dostępne programy wychowawcze i profilaktyczne, czasami też, niestety, musimy korzystać z pomocy policji, straży miejskiej czy kuratorów sądowych. Systematycznie też prowadzimy pedagogizację rodziców podczas spotkań z wychowawcami czy na zebraniach ogólnych. Zawsze możemy liczyć na pomoc przedstawicieli Rady Rodziców. Zdarza się, że sami występują z inicjatywą pomocy, uczestniczą w trudnych rozmowach, pełnią rolę mediatorów, udzielają rad i wskazówek, dzielą się własnymi doświadczeniami w zakresie rozwiązywania konfliktów. Są także zapraszani przez dyrekcję czy pedagoga szkolnego do czynnego udziału w spotkaniach dotyczących wyjątkowo trudnych problemów. Są wówczas nieocenionym wsparciem dla pedagogów, gdyż ich obecność i pomoc wielokrotnie służy pozytywnemu rozstrzygnięciu sporów, nie tylko w relacjach uczeń – uczeń czy uczeń – nauczyciel, ale również nauczyciel – rodzic. Łatwiej wówczas o właściwą platformę porozumienia i złagodzenie często nabrzmiałych i, wydawać by się mogło, niemożliwych do rozwiązania trudności. Jesteśmy szkołą, która funkcjonuje w stosunkowo małym środowisku, dlatego problemy wychowawcze nas dotykające nie są może tak drastyczne i poważne jak w dużych miastach, jednak istnieją i rozwiązywanie ich w dużej mierze udaje się dzięki owocnej współpracy z rodzicami.

Nawiązując do słów zawartych w poprzednim zdaniu na temat małego środowiska, w którym żyjemy, istotne jest stworzenie naszym dzieciom możliwości korzystania z dóbr kulturalnych dostępnych w większych miejscowościach. Staramy się często organizować wyjazdy do teatrów, muzeów i innych ciekawych miejsc przybliżających naszą kulturę i dziedzictwo narodowe. Odbywają się również liczne wycieczki klasowe w odległe miejsca naszego kraju. W ramach współpracy międzynarodowej nasi uczniowie uczestniczą w wielu wyjazdach zagranicznych. Z uwagi na trudną sytuację materialną uczniów spora grupa nie miałaby możliwości brać udziału w tych kształcących i atrakcyjnych przedsięwzięciach. W tym zakresie również możemy liczyć na duże wsparcie ze strony rodziców. Mimo że składki na Radę Rodziców są dobrowolne, a zasoby finansowe większości rodzin naszych dzieci – skromne, udaje nam się corocznie zebrać niemałe fundusze, z których dofinansowywane są wyjazdy na wycieczki klasowe, wyjazdy do teatru czy innych atrakcyjnych miejsc w kraju i za granicą. Pragniemy, aby nasze dzieci nie miały kompleksów, korzystały z różnorodnych dóbr kultury, poszerzały swoje horyzonty myślowe, kształciły umiejętności językowe.

Głównym zadaniem szkoły jest kształcenie i wychowanie, ale staramy się również umożliwić naszym uczniom udział w zabawach i dyskotekach, aby na terenie szkoły mogły bezpiecznie i kulturalnie się bawić. Nasze fundusze nie pozwalają na wynajmowanie firm ochroniarskich, które zapewniłyby bezpieczeństwo na tych imprezach. Zarząd Rady Rodziców na spotkaniu z przedstawicielami Samorządów Uczniowskich zadeklarował, że rodzice dobrowolnie będą sprawować wraz z nauczycielami opiekę nad uczniami podczas zabaw i dyskotek. Ta inicjatywa sprawdziła się już. Przedstawiciele rodziców swoją obecnością i pomocą w sposób istotny poprawili stan bezpieczeństwa podczas dyskotek.

W zakresie realizacji zadań statutowych oraz tych, które wynikają z realizacji strategii rozwoju szkoły mamy pełne wsparcie ze strony rodziców, możemy zawsze liczyć na ich pomoc, inicjatywę i akceptację.

Opracowała Elżbieta Nadziakiewicz we współpracy z Anną Smerecką, Elżbietą Penar i Lesławem Penarem

(Materiał został przygotowany na Ogólnopolski Kongres Dyrektorów Szkół i Rodziców, organizowany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie i opublikowany na jego stronie internetowej. W Kongresie uczestniczyli Elżbieta Penar – wicedyrektor szkoły i Lesław Penar – przewodniczący Rady Rodziców)

Programy finansowane z Unii Europejskiej
PNWM Jugendwerk
Deutsch Plus+
Tłumacz
Ranking Perspektywy
Odwiedziło nas:.

6189649

Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Użytkowników Online
Gości Online: 2
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Użytkowników: 3
Nieaktywowany Użytkownik: 0
Najnowszy Użytkownik: szkola_p

Wszelkie cenne uwagi dotyczace tresci oraz wygladu strony prosze kierowac na: wojtek.lorymanow@gmail.com
Wszystkie prawa zastrzezone © 2008